Gwichin

GNWT gwizhìt diiyeenjit gòo’aii gwiinzii nits’àt tr’iginiinjik kwaa, lèe niindhanh? Geenjit Duuleh nikhwits’àt ginįįkhih. Duuleh nits’àt tr’ihiidandał.

NWT Eenjit Dagwidįį’è’ Tr’igwahtsii Eenjit Nadhat Kat, GNWT gwizhìt diiyeenjit gòo’aii gwiinzii diits’àt tr’igiheendal geenjit jii Ombud vitr’ahnuu gałtsaih. Colette Langlois NWT eenjit Ombud diinch’uh, Ombud tr’oochit nilih.

GNWT nits’òo diist’àt tr’igiinjii gat’igwiiniindhanh kwaa dài’, jii Ombud ts’àt vàh gwitr’it t’agwah’in kat gaguudhiłch’eii, GNWT ts’àt dinjii nat gwiinzii nihkhàh gigiteekhyaa geenjit gwitr’it t’igugwah’inh. Nihts’àt tr’igįįkhè’ tł’ee tth’aih hee gwiinzih kwaa jì’ jii Ombud gwiiyeendoo gwizhìt gwahnah’aa, dagwiheedy’à’aa hadeenjaa ts’àt dagweedi’in’ gugwehdineetł’oh. Jii Ombud danuu gwinjik GNWT akòo digiheedy’a’aa geenjit gòo’aih kwaa gòo’ jii Ombud dagwiheedy’aa nuh, aii gwinjik shìk akòo digidi’ih.

Gwiinzii diits’àt t’igwiheedya’aa shìk geenjit gi’gwidhanh kwàh. Jidìi gwiiniindhan geenjit atr’oodahkat tthak gwinjik t’igwiheedya’ah geenjit gòo’aih kwaa ts’àt tthak nihk’it diits’àt tr’igiheendal geenjit chan gòo’aih kwàh. Diits’àt gwiinzii tr’igiinjik kwaa gwiiniindhan, jii gwiyeezhak gwidinithitł’oh:

  • Jidìi niindhan geenjit guujahkat, akwà’ nitr’ahnuu ts’àt jaadeh akwà’ ginuu nyah gugwaandak kwàh.
  • Ełts’ik zheh geenjit gwitr’it t’agwah’in nits’òo digwitr’it t’iheedy’a’aa gwinjik digwitr’it gwahtsih kwàh
  • Zheh tr’iheedy’a’aa geenjit gwitr’it t’igwah’in ihłee gwits’àt ginįįkhii dài’ nuudhiłch’eih kwàh

Nits’àt gwiinzii t’igweedi’ìn’ kwaa niindhan ts’àt jii Ombud geenjit gwits’àt ginįįkhii dài’ dagwiheedya’aa jii gwiyeezhak gwidinithitł’oh:

  • Neenjit dagwiheedyà’aa ginuu geenjit gwiiyeendoo gahiindandaii geenjit nits’àt gigiteekhyah
  • GNWT gwizhìt diiyeenjit gòo’aii dagiheedya’aa ginuu chan duuleh gwizhìt gugwahnah’aa ts’àt duuleh ezhii ts’aii digiheedya’aa gehdeenjah
  • Nanh ts’àt GNWT eenjit gwitr’it t’agwah’in kat gwindoo gwiinzii nihkhah gahookhwindaii ts’àt yeendòo gwiiyeendoo gwiinzii nihkhah gwitr’it gohohtsaa geenjit gwihee’ah
  • Gwiizuu nits’an gugwiłtsaii gehdeenjaa ts’àt nyàh gugwitaandak
  • GNWT nits’òo gwitr’it gugwahahtsaa geenjit gòo’aii, diiyeenjit gwiiyeendoo gwiheezaa geenjit ejùk natr’igwahtsih
  • Jii Ombud gwizhìt gugwinah’in’ tł’ee diits’àt gwiizuu t’igweedi’ìn kwaa hadeenjah

Nijìn jii Ombud vits’àt tr’igįįkhii, jidìi geenjit tr’igįįkhè’ uu’òk gahgwiheedandaih kwàh. Jidìi geenjit guuts’àt tr’igįįkhè’ uu’òk hàh gagiheekhyah kwaa gòo, nanh geenjit diiyah gagwahaandak niindhan jì’ akòo digwiheedy’a’àh.

GNWT gwizhìt gwitr’it t’agwah’in kat guuts’àt ginįįkhii ts’àt nits’àt gwiizuu giinlii niindhan jì’  nanh khè’ sritr’ihiinlyaa kaniintii ts’àt tr’oochit guuchìt gòo ezhii gwizhìt gwitr’it t’agwah’in guuts’àt ginįįkhih. Akòo dindi’ii tł’ee tth’aih hee nits’àt tr’igiinjih kwaa jì’ nikhwits’àt ginįįkii ts’àt duulèh nits’àt tr’ihiidandał.

Ombud vigwitr’it deek’it nijìn gòo’aii jii gwiyeezhak gwidinithitł’oh:

Tł’yah vizhìt tr’igįįkhii gwi’ehdichìi’: 1-844-686-6283 (tr’ooheekat kwaa) gòo 874-6623 (Hay River gwizhìt)

Internet kak nijìn guuts’àt gugwehneetł’oo geenjit gòo’aii: info@nwtombud.ca

Dinehtł’eh neetr’aazhik gwi’iitsii gwi’ehdichìi’: 1-867-874-6250

Dinehtł’eh neetr’aazhik eenjit gòo’aii: PO Box 4297, Hay River NT X0E 1G5